Lovec Třebíč - myslivecké, lovecké, maskovací, vojenské, outdoor oblečení

Obchodní podmínky Lovec Třebíč - internetový obchod outdoor, myslivecké a lovecké potřeby

Navigátor: Domů / Obchodní podmínky

Nákupní košík

0Počet položek:
0 KčCelkem: 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu LOVEC.

 

A. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě lovectrebic.cz a lovec-trebic.cz . Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Sdružení LOVEC, Vlach Dušan, Zahradní 7, 674 01 Třebíč, IČ: 45427275, DIČ: CZ6906064583 prodávající (provozovatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu lovectrebic.cz a lovec-trebic.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

C. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu lovectrebi.cz a lovec-trebic.cz a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele.

D. Reklamační řád

I. Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

  • a) Na e-mailovou adresu provozovatele
  • b) Poštou na adresu provozovatele
  • c) Reklamačním formulářem nebo popisem reklamace na kopii faktury
  • d) Osobním doručením

Kupující je povinen uvést:

  • a) Co nejvýstižnější popis závad
  • b) Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodána faktura a dodací list), popř.kopii objednávky prokazující nákup.

Doporučujeme, aby kupující uvedl také číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek)

2. Povinnosti prodávajícího Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

3.„Reklamací“ se rozumí oznámení zjištěné vady, kterou zjistí kupující a bez zbytečného odkladu písemně oznámí prodávajícímu na adresu provozovny:

Armyshop Lovec Dušan Vlach, Brněnská 131/49  674 01 Třebíč

emailem: d.vlach@seznam.cz

telefonicky: +420604784122

II. Reklamace uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení
Na spotřební zboží prodávané prostřednictvím obchodu www.lovectrebic.cz a www.lovec-trebic.cz se vztahuje 24 měsíční záruka. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v zákonné 24 měsíční záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v minimální délce 24 měsíců. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, doporučujeme, aby ihned podal písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Reklamace bude řešena ve lhůtě do 30 dnů od převzetí věci do reklamace.

Kupující má  právo:

a) na dodání nové věci bez vad, nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
b) na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci
c) na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad
d) na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci
e) na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolilpři oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Jen takovou reklamaci lze považovat za řádně uplatněnou.

Kupující má právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním práva z vadného plnění dle ust.paragraf 1924 OZ: Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. 

2. Záruční podmínky

  • a) Délka záruky začíná dnem převzetí a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba počítá znovu od převzetí nové věci.
  • b) Zákazník doručí na vlastní riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé reklamované položce musí být připojen přesný popis závad a četnost výskytu.
  • c) Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.

3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci zboží, bylo poškozeno živly zboží, bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

4. Kontrola přebírané zásilky:

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam. Kupující, který není spotřebitelem je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

5. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

E. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace.

Spotřebitel má podle § 1829 odstavce 1 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, následuje lhůta dalších 14 dnů, kdy kupující zašle zboží zpět.Pokud se tak rozhodne, doporučujeme nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování spolu s písemným odstoupením od smlouvy poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum přijetí provozovatelem). Následně prodávající nejdéle do 14-ti dnů vrátí zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

F. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodů nepřevzetí/odmítnutí převzetí zásilky kupujícím. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dodací lhůty v případě nedodání zboží od dodavatele nebo prodloužením dodací lhůty. Povinností je však neprodleně informovat o změnách zákazníka.

7. Využije-li svého oprávnění vrátit zboží zákazník, který již kupní cenu vraceného zboží v plné výši uhradil, je prodávající povinen vrátit kupujícímu celkovou kupní cenu, kterou kupující za vracené zboží zaplatil, sníženou o odměnu za zpětné převzetí zboží, která činí podle rozhodnutí prodávajícího až 20% celkové kupní ceny vraceného zboží.

G. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. V případě, že kupující neodebere objednané zboží ve sjednaném termínu, nebo si nepřevezme/odmítne převzít zásilku, budou mu účtovány veškeré náklady s tímto spojené, a to včetně nákladů na administrativní zpracování.

3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

H. Informace o mimosoudním řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

CH. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu lovectrebic.cz a lovec-trebic.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Kupní smlouvou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2013
Provozovatel: Sdružení LOVEC, Vlach Dušan, Zahradní 7, 674 01 Třebíč, IČ: 45427275, DIČ: CZ6906064583. Provozovna: Smila Osovského 3, 674 01 Třebíč (obchodní dům BILLA)

I. Ochrana a zpracování osobních údajů

Při nakládání s daty pro interní obchodní záležitosti se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a nařízením Evropské unie GDPR platné od 25.5 2018

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.lovectrebic.cz a www.lovec-trebic.cz Sdružení LOVEC, Vlach Dušan, Zahradní 7, 674 01 Třebíč, IČ: 45427275, DIČ: CZ6906064583 prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s nařízením Evropské unie GDPR platné od 25.5 2018. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně, slouží pouze k interním záležitostem firmy pro komunikaci se zákazníkem.

Shromažďování osobních údajů

Probíhá pro realizaci obchodní transakce se zákazníkem, na základě objednávky v našem internetovém obchodě: od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a emailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás, tyto údaje jsou shromažďovány v interní části našeho internetového obchodu a jsou chráněny zabezpečeným šifrovaným webem a nejsou poskytovány v žádném případě třetí straně.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a nařízením Evropské unie GDPR platné od 25.5 2018, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy při nákupu na dálku a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům na základě registrace v našem internetovém obchodě, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné (emailové) žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití v zabezpečené interní části šifrovaného webu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a komunikaci se zákazníkem.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány v interní části zabezpečeného šifrovaného webu, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu